background background

Schëffleng

Léif Schëfflenger*innen

Den 8. Oktober si Chamberwalen zu Lëtzebuerg!

Mam Engagement bei déi gréng hunn ech d’Chance sozial Verantwortung ze iwwerhuelen a gesellschaftlech Prozesser mat ze gestalten. Fir vill vun eisen Erausfuerderungen ass et déi lescht Chance. Déi nächst Jore sinn entscheedend! Mir brauche kloer an zukunftsorientéiert Léisungen.

Als Papp vun engem Meedchen engagéieren ech mech besonnesch, fir dat och zukünfteg Generatiounen d’Chance op eng nohalteg Welt vu Solidaritéit a sozialer Gerechtegkeet kréien.

Mënschen zesummen ze bréngen, den Dialog ze fërderen an d’Zesummeliewen ze stäerken, stinn am Fokus vu menger edukativer Aarbecht mat Jonken, sou wéi mengem Asaz an der Gemeng Schëffleng, der Kultur, am Sport an am soziale Beräich.

déi gréng sti fir ganz Villes wou mir wichteg ass. Ech sinn iwwerzeegt dat eis Wäerter an eisen Courage e wëssentleche Beitrag zu engem besseren Allgemengwuel an Zesummeliewe leeschte kennen.

  • Gläich Chancë fir all Kand, duerch ënnert anerem enger Kannergrondsécherung fir d’Aarmut ze bekämpfen, besserer Vereenbarkeet vun Aarbecht a Famill an engem gerechte Bildungssystem, deen op d’Stäerkten opbaut.
  • Mat Investitiounen a bezuelbare Wunnraum, engem méi gerecht verdeelte Räichtum, engem resilienten an zukunftsfitte Gesondheetssystem a Chancëgläichheet fir jiddwereen*t, bilde mer d’Grondlag fir e gutt liewe fir all Mënsch.
  • Duerch méi Begréngung vun eise Stied an Dierfer, manner Offall a Verschwendung, propperem Drénkwaasser, propperer Loft an dem Schutz vun der Aartevillfalt an eise Bëscher, setze mer eis fir eng lieweg Natur an eng gesond Ëmwelt an.
  • Eng Ekonomie mat Zukunft an am Déngscht vum Mënsch, erreeche mer duerch Investitiounen an Zukunftstechnologien, enger ressourceneffizienter a solidarescher Wirtschaft an engem attraktiven Ëmfeld fir jonk, kleng a mëttel Entreprisen.
  • Duerch e méi attraktiven a pénktlechen ëffentlechen Transport, verkéiersberouegt Dierfer a Wunnquartieren a séchere Vëlosweeër, schafe mer d’Viraussetzunge fir eng besser Mobilitéit, déi jidderengem de fräie Choix bitt.

Vill vun eise groussen Erausfuerderunge sinn net vun Haut op Muer ze léisen. Eise Bilan iwwert déi lescht 10 Joer ass enorm gutt a villes mécht sech eréischt an e puer Joer bemierkbar. Mir maachen eng laangfristeg Politik a wëllen och an den nächste 5 Joer nach Villes ëmsetzen.

Ech well FAIRantwortung fir eng sécher a liewenswäert Zukunft mat iwwerhuelen. Bei mir Doheem, a menger Noperschaft, bei eis zu Schëffleng a fir ganz Lëtzebuerg. Dowéinst wielt den 8. Oktober gréng.

Nick Clesen