background background

Schëffleng

Libesbréif un d'Frida

Léift Frida,

Ech schreiwen dir dëse Bréif, fir dir ze soen, wéi gären ech dech hunn. Du bass nach immens jonk, méis du bass e wichtegen Deel vun dëser Welt, an ech wëll, dass du verstees, wéi wichteg et ass, sech fir eppes an ze setzen, wat engem um Häerz léit.

Als däi Papp, wënschen ech mer fir dech eng Welt, an där’s du fräi an ouni Angscht, de Mënsch si kanns, wou’s du si wëlls. Eng nohalteg Welt vu Solidaritéit a sozialer Gerechtegkeet. Eng Welt, an där all Mënsch déi selwecht Chancen huet. Du solls wëssen, wéi wichteg et ass, op ze stoen, wann’s du Ongerechtegkeete gesäis, an dech fir déi asëtz, déi keng Stemm hunn.

Politik ass munchmol komplizéiert a konfus, awer si huet e groussen Afloss op eist Liewen. D’Entscheedunge wou d’Politik trëfft, betreffen eis all, a virun allem dech. Si betreffe virun allem deng Zukunft, déi vun deenen aner Jonken an och de kommende Generatiounen. Déi nächst Jore sinn entscheedend ! Mir brauche Courage, mënschlech Wäerter, e laangen Otem a virun allem zukunftsorientéiert Léisungen. Dowéinst ass et och net egal, wien mer den 8. Oktober wielen.

Frida, du bass e wonnerbare Mënsch, an ech sinn immens gespaant drop, ze gesinn, wéis du d’Welt verännere wäerts. Meng Welt hues du scho verännert. Et ass eng Welt voller Léift, Akzeptanz an Ënnerstëtzung, déi ech duerch dech an deng Mamm verspieren.

Ronderëm eis, geet et der Welt awer net sou gutt. Genau fir déi Welt, wëll ech mech asetzen. Ech, genau sou wéi all déi aner Erwuessen, droe Matverantwortung, dass mir vu klimaschiedlechen, fossillen Energiequellen op propper an erneierbar Energien ëmklamme kennen, dass mir weider fir d’Fraerechter an d’Chancëgläichheet fir all Mënsch kämpfen, dass mer d’Gesondheet an déi sozial Sécherheet vun eiser Gemeinschaft iwwert de wirtschaftleche Benefice vu just e puer setzen, dass mer eis Liewensgrondlagen an d’Natur erhalen an dass d’Léift iwwert den Egoismus wennt.

Dëse Libesbréif un dech, ass awer och e Libesbréif un all deng Frënn a Frëndinnen, un all déi aner Kanner, Enkelkanner an hier spéider Kanner. Dëst ass e Libesbréif un eis all.

Däi Pappa Nick